Dobry miód

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

O nas

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Fundacja Instytut Innowacji

Lider Operacji Fundacja działa od 2006 roku. Misją Fundacji Instytut Innowacji jest szeroko rozumiany rozwój innowacji w Polsce, w tym pomoc w rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz budowanie współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju nauki i gospodarki. Fundacja prowadzi działania na rzecz integracji społecznej i międzykulturowej, prowadząc wiele projektów przeciwdziałających bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Dotychczas fundacja zajmowała się wspieraniem migrantów i organizacji pozarządowych, w tym polonijnych i prowadziła liczne projekty edukacyjne. Specjalnością fundacji są edukacyjne projekty filmowe. W Warszawie, fundacja obecnie prowadzi “Gościniec”- dom dla uchodźców z Ukrainy. W ramach realizacji operacji, fundacja prowadzi koordynację wykonywanych prac w ramach operacji, obsługę organizacyjną i finansowo-księgową. Fundacja jest także odpowiedzialna za wykonanie 6 prototypów minipasieki, wykonanie dokumentacji technicznej wyposażenia minipasieki, nadzór inwestorki nad realizacją budowy minipasiek, przeprowadzenie badań marketingowych w zakresie zapotrzebowania na produkty wytworzone w propototypowej minipasiece oraz złożenie i prowadzenie strony internetowej dotyczącej operacji Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic (Logo INHORT link do strony www.inhort.pl) jest Państwowym Instytutem Badawczym i stanowi największe centrum nauk ogrodniczych w Polsce, z tradycjami i dorobkiem naukowo-badawczym sięgającym okresu dwudziestolecia międzywojennego. Instytutowy Zakład Pszczelnictwa w Puławach, przeprowadzi badania w zakresie: wpływu zastosowanych innowacji na dobrostan rodzin pszczelich dwóch linii doświadczalnych, wykorzystania bazy pożytkowej w lokalizacjach doświadczalnych, wykorzystania pokarmu zimowego i stan przezimowania rodzin w minipasiekach oraz analiz izykochemicznych pozyskanych próbek miodów.

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy | Państwowy Instytut Badawczy

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB (ITP - PIB) w obecnym kształcie, działa od 1 stycznia 2010 roku, z połączenia dwóch zasłużonych dla rolnictwa placówek : Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953). Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w obszarze: ochrony, użytkowania, kształtowania krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich, zasobów wodnych, agroekosys­temów, trwałych użytków zielonych, środowiska i przyrody obszarów dolinowych oraz górskich. Zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych technologii w produkcji roślinnej, zwierzęcej, w tym ryb, i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z obszarów aktywności ITP-PIB jest również bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.
W operacji DOBRY MIÓD, Instytut jest odpowiedzialny za przygotowanie do wysiewu mieszanek pożytków dla pszczół i technologii ich uprawy oraz opracowanie listy zalecanych roślin miododajnych i przygotowanie wytycznych do zakładania i prowadzenia doświadczeń polowych

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Mazowiecki Oddział Doradztwa Rolniczego

prowadzi działalność szkoleniową i doradczą mającą na celu poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa, poprawę warunków pracy i życia na polskiej wsi oraz podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. W ramach operacji DOBRY MIÓD, MODR będzie prowadzić jedną z minipasiek w swoim gospodarstwie w Oddziale Poświętne oraz zajmie się promocją i upowszechnianiem rezultatów projektu

dobry miód, dobry miód instytut innowacji, produkcja miodu, dobrostan dla pszczół, mini-pasieki, innowacyjna konstrukcja uli, zwalczenie warrozy, podwyższona jakość miodu, uprawy miododajne, wermikulit izolacja uli, problematyka miodu naturalnego

Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic

Jest Państwowym Instytutem Badawczym i stanowi największe centrum nauk ogrodniczych w Polsce, z tradycjami i dorobkiem naukowo-badawczym sięgającym okresu dwudziestolecia międzywojennego. Instytutowy Zakład Pszczelnictwa w Puławach, przeprowadzi badania w zakresie: wpływu zastosowanych innowacji na dobrostan rodzin pszczelich dwóch linii doświadczalnych, wykorzystania bazy pożytkowej w lokalizacjach doświadczalnych, wykorzystania pokarmu zimowego i stan przezimowania rodzin w minipasiekach oraz analiz fizykochemicznych pozyskanych próbek miodów.